archive命令 – 新闻组文件备存程序

Linux命令3年前 (2021)发布 AI观察员
131 0 0

archive会读取新闻组的文件,然后加以备存。archive备存时,会保存[源文件]中文件的目录阶层。

语法格式:archive [参数]

常用参数:

-a 指定备存的目录
-f 将阶层目录名称的阶层关系取消,以句点来取代斜线
-i  制作文件索引
-m 将文件复制到目的地,建立文件连接后,以连接取代原始的文件
-r   archive预设的标准错误输出为/var/errlog,-r参数可取消此功能

参考实例

指定目录进行备份:

[root@xtuos.com ~]# archive -a ./xtuos.com

将文件关联起来:

[root@xtuos.com ~]# archive -i test.txt

取代文件:

[root@xtuos.com ~]# archive -m test.txt

© 版权声明

相关文章

天猫U特购  京东优惠购        京东优惠    天猫优惠